Kết Quả Nghiên Cứu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Kết quả nghiên cứu đã đạt được Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc tương đương: 03  Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Trường: 10  Hướng dẫn Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án: 04  Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành: 15  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải: 15 nhóm  Chủ trì và tham gia biên soạn bài giảng các môn học: 08  Chủ trì và tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy: 06 Tài liệu đã biên soạn

110 lượt xem