TS. Nguyễn Ngọc Thanh

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh
2. Năm sinh:      1979                                                            3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên- Phó trưởng bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Xây Dựng

7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   0943298808

    E-mail:   nnthanhdhkt@gmail.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521;   Fax:   04 3854 4318; Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Xây Dựng HN Cầu đường 2002
Thạc sỹ  Joseph Fourier University Địa Kỹ Thuật 2003
Tiến sỹ  Grenoble Institute of Technology Địa Kỹ Thuật 2008
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc gia      
Nghiên cứu ứng dụng neo đất trong thi công hố đào sâu Tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng, số 10 2013
Ứng dụng vật liệu Polimeric trong thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt Tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng, số 12 2013
Nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn thiết kế BS8006 và AASHTO LRFD 2005 trong thiết kế tường chắn đất có cốt sử dụng cốt liệu mềm Polymeric Đồng tác giả Tạp chí giao thông vận tải 2013
Giải pháp ổn định hố đào sâu bằng tường cọc nhồi liên tục và neo đất Tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng 2015
Ứng dụng Plaxis 3DF trong dự tính độ lún của móng cọc Tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng 2015
Nghiên cứu sử dụng cọc trong xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2016
Xử lý nền đất yếu bằng trụ đá ba lát trong điều kiện địa tầng Hà Nội Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2017
Một số vấn đề tồn tại trong xây dựng phần ngầm nhà cao tầng tại Hà Nội Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2017
Hội nghị quốc tế      
Numerical calculation and confronting with

movement monitoring data of contiguous bored piles and ground anchors retaining system for a deep excavation

Đồng tác giả New technology for urban safety of Megacities in Asia 2013 – USMCA 2013/ proceeding 2013
2D numerical modelling contiguous bored piles for stability of deep excavation in adjacent construction Tác giả Advanced Solution in Civil Engineering and Transport 2015
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng trụ vật liệu hạt rời trong điều kiện địa tầng khu vực Hà Nội 1/2015 -3/2017 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đã nghiệm thu
 Tài liệu giảng dạy ” Cơ học đất” 2/2017-6/2018  Biên soạn tài liệu giảng dạy Đang thực hiện
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

12. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  –         Các giải pháp nền móng
  –         Công nghệ xử lý nền đất yếu
  –         Các biện pháp thi công hố đào sâu

501 lượt xem