ThS. Nguyễn Trường Huy

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

        

         Họ tên:  Nguyễn Trường Huy

         Năm sinh: 1979

         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2003

         Email: huyctn@gmail.com

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

        + Thi công công trình ngầm đô thị

         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

         Thành tích cá nhân:

487 lượt xem