TS. Đào Minh Hiếu

1. Họ và tên: Đào Minh Hiếu

2. Năm sinh: 29/10/1979

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học vị: Tiến sỹ

Năm đạt học vị: 2018

5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên

6. Điện thoại: 0912534406

    E-mail: Hieu98_x4@yahoo.com

7. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
TT Tên công trình Là tác giả hoặclà đồng tác giả công trình Nơi công bố Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế      
  Rainfall-induced failure of volcanic embankments subjected to cyclic loadings in cold regions Đồng tác giả ASCE-Geotechnical Special Publications, No.257, pp.116-123. 2016
  Piping phenomenon of embankments constructed by volcanic soils and its evaluation Đồng tác giả ASCE-Geotechnical Special Publications, No.280, pp.688-698. 2017
  Internal erosion of volcanic coarse grained soil and its evaluation Đồng tác giả International Journal of GEOMATE, Vol.13, Issue. 38, pp.165-172. 2017
2 Tạp chí quốc gia      
  Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấm Tác giả Tạp chí xây dựng Viêt Nam, 9/2018 2018
3 Hội nghị quốc tế      
  Piping phenomenon in volcanic soils and its evaluation Đồng tác giả Joint seminar on Environmental Science and Disaster Mitigation Research 2016–CEDAR, Muroran IT 2016
  Internal erosion of volcanic soils due to seepage flow and its evaluation Đồng tác giả Joint seminar on Environmental Science and Disaster Mitigation Research 2017–CEDAR, Muroran IT 2017
  Stability evaluation of piping phenomenon in volcanic soils Đồng tác giả Technical Report of the Hokkaido Branch of the Japanese Geotechnical Society, No. 57 2017
  Effect of Pre-deformation by Cyclic Loadings on Seepage Flow-Induced Failure of Volcanic Embankments. Đồng tác giả Sustainable Design and Construction for Geomaterials and Geostructures. GeoChina 2018, pp 1-13 2018
 

468 lượt xem