Thời Gian Tiết Học

Ban Ngày Tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bắt đầu 6h55 7h45 8h35 9h30 10h20 11h10 12h05 12h55 13h45 14h40 15h30 16h20 Kết thúc 7h40 8h30 9h20 10h15 11h05 11h55 12h50 13h40 14h30 15h25 16h15 17h05 Ban Tối Tiết 13 14 15 16 Bắt đầu 17h30 18h20 19h15 20h05 Kết thúc 18h15 19h05 20h00 20h50 Các Tuần Trong 2017 (cộng tuần của thời khóa biểu với 32) Tháng 1 TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 52 26 27 28 29 30 31 1 01 2 3 4 5 6 7 8 02 9 10 11 12 13 14 15 03 16 17 18 19 20 21 22 04 23 24 25 26 Đọc Thêm …

15.676 lượt xem