PGS.TS. Vương Văn Thành

THÔNG TIN CÁ NHÂN

        Họ tên:  Vương Văn Thành

         Năm sinh: 1955

         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1992

         Email:

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

        + Cơ học đất

        + Bài giảng Cơ học đất

        + Nền móng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

        + Hướng dẫn đồ án nền móng

        + Bài giảng Địa chất công trình

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

         Thành tích cá nhân:

       + Nhà giáo ưu tú

       + Bằng khen thủ tướng Chính phủ

       + Bằng khen Bộ xây dựng

       + Bằng khen Bộ giáo dục và đào tạo

       + Bằng khen Hội cơ học đất

       + Kỷ niệm chương về thế hệ trẻ.

793 lượt xem