PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

–    Họ tên:  Đoàn Tuyết Ngọc

–    Năm sinh: 1957

–    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS. TS

–    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1980

–    Email: doanngoc57kt@yahoo.com

–    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

      + Đồ án kết cấu thép 1 – 1984 – Chủ biên

      + Đồ án kết cấu thép2 – 1984 – Tham gia

      + Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép – 2008 – Chủ biên

      + Thiết kế khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp 2008 – Tham gia

–    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

      + Kết cấu liên hợp

      + Kết cấu thép nhẹ

      + Kết cấu nhôm

–    Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

     + Mô phỏng và tính toán tác động của động đất vào công trình trong điều kiện Việt Nam – 2004 – Cấp Bộ – Chủ trì

     + Tính toán khung thép nhẹ của nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ – 2006 – Cấp trường – Chủ trì

–    Thành tích cá nhân:

      + Chiến sĩ thi đua Ngành Xây dựng – 2006

      + Bằng khen Bộ Xây dựng – 1998, 2005

      + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

826 lượt xem