THS. Lê Thế Anh

1. Họ và tên:            Lê Thế Anh    
2. Năm sinh:                       1988                                           3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Thạc sỹ                                                                Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   0934584843

    E-mail:   letheanhksxd@gmail.com

8. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nôji

Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo  Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 2011
Thạc sỹ  Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 2014
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc gia      
Ứng dụng phương pháp xấp xỉ liên tiếp để tính mái vỏ cong hai chiều bằng bê tông cốt thép Đồng tác giả Hội nghị khoa học trường Đại học Kiến Trúc 2012
 Phân tích độ võng của dầm bê tông cốt thép chịu tải trọng dài hạn bằng phần mềm LIRA-SAPR 2013  Đồng tác giả  Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc 2015
 Ứng xử địa chấn của khung phẳng bê tông cốt thep thấp tầng  Đồng tác giả Tạp chí Kiến trúc và xây dựng 2015

502 lượt xem