THS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

1. Họ và tên:                Nguyễn Thị Thanh Hòa 2. Năm sinh:              1980                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ 4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:   Học vị:           Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay:   Giảng viên 7. Mobile:   0912828682     E-mail:   hoakientruc@gmail.com 8. Cơ quan công tác     Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Đại Đọc Thêm …

310 lượt xem

Ths. Nguyễn Thanh Tùng

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng 2. Năm sinh: 14/12/1976 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học hàm: Không Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị:2008 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng 6. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ hiện nay: Giảng Viên 7. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901 E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Đọc Thêm …

418 lượt xem

PGS. TS. Vũ Quốc Anh

PGS. TS. Vũ Quốc Anh 1.        Họ và Tên: Vũ Quốc Anh 2.        Chức vụ: Trưởng bộ môn 3.        Học vị cao nhất: TS 4.        Học hàm: PGS 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1994 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Cao học 1998 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Tiến sỹ 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Sau Tiến sỹ (Post Doctor) 2005 Học viện công nghệ Georgia, Bang Georgia, Hoa Kỳ (Geogia Institute of Technology) Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp   Đọc Thêm …

1.461 lượt xem

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên:  Đoàn Tuyết Ngọc –    Năm sinh: 1957 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS. TS –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1980 –    Email: doanngoc57kt@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Đồ án kết cấu thép 1 – 1984 – Chủ biên       + Đồ án kết cấu thép2 – 1984 – Tham gia       + Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép – 2008 – Chủ biên       + Thiết kế khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp 2008 – Tham gia –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:       + Kết cấu liên hợp       + Kết cấu Đọc Thêm …

823 lượt xem

PGS. TS. Phạm Minh Hà

TS. Phạm Minh Hà 1. Họ và tên:           PHẠM MINH HÀ                                3. Chức vụ:             Phó Hiệu trưởng 4. Học vị cao nhất: Tiến sỹ kỹ thuật                     5. Học hàm:             PGS         6. Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Đại học 1994 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ) Tiến sỹ 2000 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ)   7. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu Đọc Thêm …

1.388 lượt xem

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ Họ và tên: Nguyễn Lệ Thủy Học vị cao nhất: ThS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2002 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:             – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.             – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép gỗ Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: –   Tính toán nút dàn không gian sử dụng liên kết hàn trực tiếp; Tạp chí xây Đọc Thêm …

483 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU THÉP – GỖ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Quốc Anh PGS.TS.GVCC 0904715062 anhquocvu@gmail.com          anhvq@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS.GVCC 0913514110 nguyenhongsondhkt@gmail.com    sonnh@hau.edu.vn Phó Trưởng BM 3 Chu Thị Hoàng Anh TS 0962134911 chuhoanganh2607@yahoo.com     anhcth@hau.edu.vn 4 Vũ Quang Duẩn ThS 0913082015 vqduan@gmail.com         duanvq@hau.edu.vn 5 Phạm Ngọc Hiếu TS 0862120185  ngochieu03x1@gmail.com           hieupn@hau.edu.vn 6 Nguyễn Thị Thanh Hoà ThS 0912828682 hoakientruc@gmail.com           hoa.ntt@hau.edu.vn 7 Vũ Huy Hoàng ThS 0912348810 hoangvptv@yahoo.com            hoangvh@hau.edu.vn 8 Nguyễn Danh Hoàng ThS 0977959078 ngdanhhoang@gmail.com          hoangnd@hau.edu.vn 9 Phạm Thanh Hùng TS 0948691886 phamthanhhung.kxd@gmail.com       hungpt@hau.edu.vn 10 Vũ Trọng Huy ThS.GVC 0913510780 huydhkt@gmail.com               huyvt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn & Đọc Thêm …

1.262 lượt xem

Ths. Vũ Trọng Huy

Ths. Vũ Trọng Huy 1.        Họ và Tên: VŨ TRỌNG HUY 2.        Năm sinh: 1973 3.        Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1995 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu Thép, gôc                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết Đọc Thêm …

464 lượt xem

Ths. Vũ Quang Duẩn

Ths. Vũ Quang Duẩn 1.                Họ và tên: Vũ Quang Duẩn 2.                Năm sinh : 1977 3.                Học vị cao nhất: ThS 4.                Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN Cao học 2007 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 5.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –                  Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; –                  Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu gỗ, Kết cấu thép              . 6.                Danh mục bài giảng: –                  Kết cấu gỗ; –                  Kết cấu thép 1; –                  Kết cấu thép 2; –                  Kết cấu Đọc Thêm …

394 lượt xem

Ths. Vũ Huy Hoàng

Ths. Vũ Huy Hoàng 1.        Họ và Tên: VŨ HUY HOÀNG          2.        Năm sinh: 1976 3.        Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu thép, gỗ 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1999  Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – TQ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép I, Đọc Thêm …

574 lượt xem