Giới Thiệu Bộ Môn Công Trình Ngầm

Giới thiệu bộ môn Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị thuộc Ngành đào tạo Kỹ thuật công trình xây dựng là chuyên ngành hiện chỉ có duy nhất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo bậc đại học trong cả nước. Chuyên ngành được mở và bắt đầu đào tạo từ năm 2005, trực thuộc Khoa Xây dựng với đội ngũ cán bộ hiện tại gồm 98 giảng viên cơ hữu, trong đó có 40 tiến sĩ và các thạc sĩ học tập từ các nước phát triển và trong nước, có nhiều kinh nghiệm thực tế. Không gian ngầm, công trình ngầm đô thị đã và đang là giải pháp hiệu quả trong việc sử dụng Đọc Thêm …

393 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Công Trình Ngầm

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG TRÌNH NGẦM TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Công Giang TS 0913559917     0942538888 gianglientca@yahoo.com         giangnc@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Dương ThS 0919531357 duongnguyen.ks@gmail.com       duong.nh@hau.edu.vn 3 Vũ Thị Thuỳ Giang TS 0936753294 vuthithuygiang98@gmail.com         giangvtt@hau.edu.vn 4 Lương Thị Hằng ThS 0971475098 luonghanghd@gmail.com             hanglt@hau.edu.vn 5 Nghiêm Mạnh Hiến PGS.TS.  GVCC 0988208697 nghiemmanhhien@hau.edu.vn      hiennm@hau.edu.vn Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ 6 Nguyễn Trường Huy TS 0989097981 huyctn@gmail.com; huynt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị 7 Nguyễn Đức Nguôn PGS.TS.  GVC 0903201380 nguyenducnguon50@yahoo.com      nguonnd@hau.edu.vn Giảng viên hợp đồng

911 lượt xem

425 lượt xem

227 lượt xem

TS. Nguyễn Công Giang

TS. Nguyễn Công Giang THÔNG TIN CÁ NHÂN          –         Họ tên:  Nguyễn Công Giang –         Năm sinh: 1963 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2006 –         Email: –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu –       Thành tích cá nhân

879 lượt xem

ThS. Nguyễn Trường Huy

ThS. Nguyễn Trường Huy THÔNG TIN CÁ NHÂN            –         Họ tên:  Nguyễn Trường Huy –         Năm sinh: 1979 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2003 –         Email: huyctn@gmail.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:         + Thi công công trình ngầm đô thị –         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

492 lượt xem

TS. Nghiêm Mạnh Hiến

TS. Nghiêm Mạnh Hiến THÔNG TIN CÁ NHÂN            –         Họ tên:  Nghiêm Mạnh Hiến –         Năm sinh: 1975 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1998 –         Email: nghiemmanhhien@hau.edu.vn Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: Hướng nghiên cứu chính hiện nay:          Thiết kế và thi công công trình ngầm, công trình ngầm chịu tải trọng động đất Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu: Các bài báo khoa học: Chang, N., and Nghiem, H. M., (2010). Viscous damping for time domain finite element analysis. Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Đọc Thêm …

559 lượt xem

616 lượt xem

59 lượt xem

55 lượt xem