Nhiệm vụ đồ án thép 2 các lớp 16X

CHÚ Ý:

 • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
 • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
 • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
 • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
  ĐỀ ĐỒ ÁN
 • 16X1
 • 16X2
 • 16X3
 • 16X4
 • 16X5
 • 16X6
 • 16X7
 • 16X8
 • 16X9

1.369 lượt xem