ThS. Tường Minh Hồng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

–    Họ tên: Tường Minh Hồng

–    Năm sinh: 1983

–    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư

–    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2008

–    Email: minhhong1611@yahoo.com

–    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

–    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

–    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

–    Thành tích cá nhân:

166 lượt xem