Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

Danh sách Giảng viên Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG

TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Lê Anh Dũng PGS.TS 0932283939 lead.moc@gmail.com P. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHKT
2 Nguyễn Cảnh Cường ThS.GVC 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com P.  TRƯỞNG PHỤ TRÁCH BM
3 Nguyễn Hoài Nam TS 0983231574 hoainam1507@gmail.com Phó trưởng Khoa XD
4 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 vanduc0680@yahoo.com
5 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 hacp.jsc@gmail.com  hieu98_x4@yahoo.com Trợ lý khoa XD
6 Phạm Minh Đức ThS 0903403411 famduc.dhkt@gmail.com
7 Cù Huy Tình ThS 0949319999 tinhcuhuy@yahoo.co.uk
8 Võ Hải Nhân ThS 0965354457 cdic.vn@gmail.com
9 Tường Minh Hồng ThS 0912166238 minhhong1905@gmail.com
10 Lê Huy Sinh ThS 0983145428 sinh.cpm@gmail.com NCS tại Nhật
11 Lê Hồng Dương ThS 0989555350 duong.thicong.kientruc@gmail.com
12 Lê Bá Sơn ThS 0987631985 leson.dhkt@gmail.com
13 Võ Văn Dần ThS 0987999739 vovandan.vn@gmail.com
14 Trương Kỳ Khôi ThS 0934590586 truongkhoi.dhkt@gmail.com
15 Lê Văn Nam ThS 0982625580 ksnam29@yahoo.com.vn
16 Phạm Quang Vượng ThS 0975527523 phamquangvuong.kt.hn@gmail.com NCS tại Nhật
17 Trần Trọng Tuấn ThS 0948877187 tuan87kta@gmail.com NCS tại Pháp
18 Ngô Quang Tuấn ThS 0945225558 tuanfinder@gmail.com
19 Nguyễn Quang Vinh ThS 0902236611 vinh97x2@yahoo.com Trợ lý viện Đào tạo Mở

754 lượt xem